Labanan ang Kahirapan! Makabayang Plataporma sa Senado ni Atty. Neri Colmenares

April 30, 2019

Ipagtanggol at ipaglaban ang kabuhayan at karapatan ng mahihirap at sambayanang Pilipino. Harapin at labanan ang pagpapahirap ng dayuhan at iilan, tiranya at bantang diktadura ng rehimeng Duterte. Itaguyod ang panlipunang katarungan, pambansang kasarinlan, at tunay na demokrasya.

  1. Ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin at bayarin. Alisin ang excise tax sa langis at iba pang produkto sa TRAIN. Tanggalin ang 12% VAT sa produktong petrolyo, kuryente, at tubig. Palakasin ang papel ng estado para labanan ang mga anyo ng monopolyo at overpricing sa langis, kuryente, tubig, bigas, pagkain, at telekomunikasyon. Tutulan ang jeepney phase-out at jeepney corporatization.
  2. Palakihin ang suporta at subsidyo sa mga magsasaka, mangingisda at lokal na agrikultura para maabot ng bansa ang food self-sufficiency. Tutulan ang unimpeded importation ng bigas at liberalisasyon ng agrikultura. Isulong ang patakaran para sa malawakan at maramihang pagbili ng National Food Authority (NFA) ng palay mula sa ating magsasaka sa halagang P20/kilo pataas.
  3. Ipaglaban ang regular na trabaho at nakabubuhay na sahod. Ipagbawal ang kontraktwalisasyon ng paggawa sa pribado at pampublikong sektor. Isulong ang P750 kada araw na pambansang minimum na sahod at katumbas nitong P16,000 kada buwan para sa mga kawani ng pamahalaan. Paagahin ang pagpapatupad ng ikalawang P1,000 dagdag sa SSS pension. Itulak ang P1,000/buwan na social pension at bigyan lahat ng mahihirap na senior citizens. Protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers.
  4. Isulong ang batas para sa  tunay na repormang agraryo na nakabatay sa libreng pamamahagi ng lupa at pagbuwag sa monopolyo sa lupa ng dayuhan at iilan. Salungatin ang nagpapatuloy na malawakang land use conversion at pangangamkam ng lupa.
  5. Itaguyod ang mga patakaran at batas para sa pambansang industriyalisasyon. Suportahan at paunlarin ang lokal na mga industriya na lilikha ng sapat na bilang ng trabaho at ng sustenableng pag-unlad. 
  6. Balangkasin ang makamamamayan at makakalikasang patakaran sa pagmimina at paggamit ng lupain at likas-yaman. Ipawalambisa ang Mining Act of 1995. Isulong ang people’s mining bill. Itaguyod ang laban ng Bangsamoro, Lumad, iba pang katutubo para sa lupaing ninuno at pagpapasya-sa-sarili. Gumawa ng mga hakbang para angkupan ang climate change at maiwasan o mabawasan ang pinsala ng mga kalamidad, likas o likha ng tao.
  7. Ituon ang pambansang badyet sa saligang mga serbisyo at produktibong gastusin sa halip na pork barrel, gera, at pagbabayad sa tiwaling pautang. Palakihin nang husto ang badyet at palawakin ang serbisyong pampubliko sa edukasyon, kalusugan at pabahay at sa mga biktima ng kalamidad,  matatanda, bata at may kapansanan. Ayudahan nang husto ang mga magsasaka at lokal na mga industriya. Iabolis ang sistema ng pork barrel.
  8. Idepensa ang karapatang pantao. Kundenahin ang extrajudicial killings, pandarahas, panunupil sa mahihirap na biktima ng iligal na droga, aktibista, kritiko, mamamahayag at oposisyon. Itakwil ang patakarang gera. Isulong ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at NDF. Makiisa at suportahan ang laban ng kababaihan, LGBT at iba pang inaaping sektor at grupo.
  9. Makibaka para sa tunay na demokrasya. Labanan ang tangkang pagbabalik ng pasistang diktadura ala-Marcos at pagpapalawig ng dinastiyang pulitikal.  Hadlangan ang pakanang Charter Change, nationwide martial law at “revolutionary government.”
  10. Igiit ang pambansang kasarinlan at nagsasariling patakarang panlabas. Itakwil ang pabor-sa-dayuhang dikta ng US, China, IMF/ WB at globalisasyon. Ibasura ang di-pantay na kasunduang US-RP Mutual Defense Treaty, VFA at EDCA. Labanan ang pangangamkam ng Tsina sa West Philippine Sea. #